WoloWeb

Noteikumi
un nosacījumi

WoloWeb

“Mēs esam WoloWeb OÜ.”

- WoloWeb

WoloWeb OÜ ir uzņēmējsabiedrība, kuras adrese ir Sepapaja 6, 15551 Tallina, Igaunija. Reģistrācijas numurs ir 14320576..


Paldies!

“Paldies, ka izvēlējāties mūs, jūs esat lieliski.”

- WoloWeb

Paldies, ka izvēlējāties WoloWeb OÜ. Rūpīgi izlasiet tālāk minētos lietošanas noteikumus, jo tajā ir aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kas ir iestrādāti un iekļauti katrā WoloWeb OÜ projekta piedāvājumā. Pirms WoloWeb OÜ projekta piedāvājuma pieņemšanas jūs (lietotājs, klients (-i) vai potenciālais klients (-i)) esat atbildīgi par to, ka esat iepazinušies ar noteikumiem un nosacījumiem.


SAISTĪBAS

“Līgumisko attiecību nodibināšana.”

- WoloWeb

Ja jūs piekrītat WoloWeb ÖU projekta piedāvājumam, tas nozīmē, ka jūs piekrītat ievērot šos noteikumus, kas nosaka līgumattiecības starp jums un WoloWeb ÖU. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jūs nedrīkstat pieņemt WoloWeb ÖU pakalpojumus vai tos izmantot. Šie noteikumi nepārprotami aizstāj iepriekšējās norunas vai līgumus, kas ir noslēgti starp WoloWeb ÖU un jums. Neviena cita mutiska vai rakstiska vienošanās nav spēkā, izņemot gadījumus, kad WoloWeb ÖU ir tai piekritusi un rakstiski to apstiprinājusi.


DEFINĪCIJAS

“Paskaidrojums tam, kā mēs savstarpēji definējam terminus.”

- WoloWeb

Termini "mēs", "mūsu" un "mūs" attiecas uz WoloWeb ÖU. Termini "klients (-i)", "jūs" attiecas uz tīmekļa vietnes apmeklētājiem, lietotājiem, klientiem un visiem citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kuri maksā par mūsu pakalpojumiem. Termins "Projekta piedāvājums" vai "piedāvājums" attiecas uz konkrētajiem pakalpojumiem, plāniem un samaksām, ko esam jums piedāvājuši. Termins "sagatavošanas darbi" attiecas uz jebkuru dizaina parauga vai izveides projekta dokumentāciju, rīkiem, fragmentiem vai tīmekļa vietnes izmēģinājuma versiju, kā arī darbiem, kas veikti, lai sagatavotu galīgo publicēšanu un galīgo piegādi. Termins "saturs" attiecas uz jebkuru tekstu, attēliem, produktiem, ierakstiem, saitēm, lietotnēm un ārējām programmām, kas vajadzīgas zīmola vai tīmekļa vietnes projekta dizaina izveidei vai izstrādei.


PIEDĀVĀJUMS (-I)

“Piedāvājums, kuru Jūs saņemat, ir derīgs 7 dienas.”

- WoloWeb

Klientam iesniegtā projekta piedāvājuma termiņš beidzas 7 dienas pēc tam, kad tas ir nodots klientam. Ja šis piedāvājuma termiņš ir beidzies, mēs varam mainīt piedāvājumu un to atkārtoti iesniegt klientam.


CENAS

“Mūsu cenā ietilpst tikai maksa par mūsu pakalpojumu, kurā ir iekļauti visi nodokļi.”

- WoloWeb

Klients piekrīt mums maksāt projekta piedāvājumā norādīto cenu, kurā ir iekļauti visi nodokļi. Piedāvājumā iesniegtajā cenā ir iekļauta tikai samaksa par mūsu darbu. Par jebkādām citām izmaksām, piemēram, mitināšanu, domēniem, drukāšanu, spraudņiem, licencēm par mākslas darbiem vai fotogrāfijām, klientam projekta laikā tiks izrakstīts atsevišķs rēķins, ja vien nav skaidri pateikts, ka šīs izmaksas ir iekļautas projekta cena.


SAMAKSA (MAKSĀJUMI)

“Pirms darba uzsākšanas jums jāiemaksā depozīts un neviens depozīts netiek atmaksāts.”

- WoloWeb

Pirmais depozīta maksājums ir jāveic pirms tiek uzsāktas jebkāda veida izstrādes darbības, bet pēdējais maksājums ir jāveic pirms jebkura digitālā faila vai tīmekļa vietnes izvietošanas tiešsaistē. Rēķini tiek nosūtīti klientam reizi mēnesī, ja vien piedāvājumā nav norādīts cits rēķinu izrakstīšanas grafiks. Klients piekrīt samaksāt par pakalpojumiem saskaņā ar likmēm un termiņiem, kas norādīti parakstītajā piedāvājumā. Neviens depozīts netiek atmaksāts. Visi maksājumi ir galīgi.


KAVĒTS MAKSĀJUMS

“Ja 14 dienu laikā rēķini netiek samaksāti, mēs paturam tiesības līgumu pārtraukt.”

- WoloWeb

Ja klients nav apmaksājis rēķinu 14 dienu laikā no datuma, kad mēs izsūtījām rēķinu, tad tas norāda, ka klients nepilda savas saistības, un mums ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad neapmaksātais rēķins tiks pilnībā apmaksāts. Kavēta maksājuma gadījumā mēs paturam tiesības mainīt projekta grafiku. Arī klientam izsūtītā rēķina apmaksas neveikšana ir šī līguma pārkāpums, un šādā gadījumā mēs paturam tiesības izbeigt līgumu kopumā. Jebkādas licences piešķiršana attiecībā uz tiesībām izmantot vai pārņemt īpašumtiesības uz jebkuru intelektuālo īpašumu saskaņā ar šo nolīgumu ir spēkā vienīgi pēc pilna maksājuma veikšanas, ieskaitot visas nesamaksātās papildu izmaksas, izdevumus, komisijas maksas vai citus maksājumus.


IZMAIŅAS

“Visi izmaiņu pieprasījumi, jebkādu izmaiņu apstiprinājumi vai to noraidījumi ir jāveic piecu darbadienu laikā, lai izvairītos no projekta termiņa aizkavēšanās.”

- WoloWeb

Ja klients vēlas mainīt darba apjomu pēc šī līguma parakstīšanas, klients nosūta mums rakstisku pieprasījumu par izmaiņām, kurā detalizēti aprakstītas pieprasītās izmaiņas. Piecu (5) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par vēlamajām izmaiņām mēs sniegsim rakstisku atbildi, kurā sniegsim informāciju par izmaiņu pieejamību, papildu maksu, izmaiņu realizēšanas termiņu un jebkādām izmaiņām noteikumos un nosacījumos. Mēs novērtēsim katru pieprasījumu par izmaiņu veikšanu saskaņā ar standarta likmēm un tarifiem. Klientam tiks izrakstīts rēķins par patērēto laiku un materiāliem, uzskatot, ka mūsu parastā stundas likme ir 35 EUR stundā. Šādi maksājumi tiek maksāti papildus visām pārējām summām, kas jāmaksā saskaņā ar šo līgumu, neraugoties uz maksimālo budžetu, maksimālo līguma cenu vai noteikto galīgo cenu. Mēs varam pagarināt vai mainīt līgumā noteiktos piegādes grafikus vai termiņus, ja tas būs nepieciešams šo izmaiņu veikšanai. Klientam tiks dotas piecas (5) darba dienas, lai rakstiski atbildētu par jaunā piedāvājuma pieņemšanu vai noraidīšanu. Ja klients noraidīs piedāvājumu, mēs neuzskatīsim par pienākumu veikt jebkādus pakalpojumus, izņemot tos, kas minēti sākotnējā līgumā.


KAVĒJUMI

“Novērtējums ir tikai paziņojums par labākajiem nodomiem attiecībā uz projekta termiņu un budžetu, tomēr, tas nav garantija. Katrai pusei ir jāpieliek visas pūles, lai projekts tiktu pabeigts bez aizkavēšanās.”

- WoloWeb

Klientam vajadzētu pielikt visas pūles, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju, materiālus un saskaņojumus, kas ir nepieciešami, lai pabeigtu projektu. Mēs piekrītam piemērot pamatotus un apzinīgus centienus, lai savlaicīgi sniegtu savus pakalpojumus, ņemot vērā, ka termiņš var tikt mainīts vai pagarināts parādoties nosacījumiem vai apstākļiem, kurus mēs nevaram ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, pie materiālu piegādes aizkavēšanās, izmaiņām klienta darbības un sniegto pakalpojumu jomā, situācijām, kad klienta nespēj laicīgi sniegt norādījumus vai informāciju vai parādoties citiem iemesliem, kurus mēs nevaram ietekmēt. Klients skaidri apzinās un piekrīt, ka jebkurš novērtējums attiecībā uz paredzēto izpildes datumu ir tikai godprātīgs novērtējums un tas netiek uzskatīts par paziņojumu attiecībā uz darbu pabeigšanas datumu vai garantiju.


NOVĒRTĒŠANA UN PIEŅEMŠANA

“Par visiem labojumiem vai izmaiņām ir jāpaziņo piecu darbadienu laikā pēc darba rezultātu saņemšanas. Ja tas netiek izdarīts, tad projekts tiks uzskatīts par apstiprinātu un pieņemtu.”

- WoloWeb

Klients piecu (5) darba dienu laikā pēc katras piegādājamā projekta daļas saņemšanas rakstiski paziņo mums par projekta piedāvājuma specifikācijas neievērošanu vai par jebkādiem citiem iebildumiem, nepieciešamajiem labojumiem vai izmaiņām. Mēs piecu (5) darba dienu laikā pēc klienta (-u) pretenziju saņemšanas veiksim labojumus un iesniegsim klientam pārskatītu piegādājamā projekta daļu. Klients piecu (5) darba dienu laikā pēc pārstrādātās piegādājamā projekta daļas saņemšanas vai nu apstiprina pārstrādāto versiju vai lūdz veikt citas izmaiņas. Ja klients jebkurā apstiprinājuma periodā nesniedz apstiprinājumu vai komentārus, šie paveiktā darba rezultāti tiks uzskatīti par apstiprinātiem un pieņemtiem. Uz visiem iebildumiem, labojumiem un izmaiņām attiecas šā līguma noteikumi un nosacījumi. Šo novērtēšanas periodu var nepārprotami grozīt vai precizēt piedāvājumā.


PILNVARU PIEŠĶIRŠANA UN REKLĀMA

“Jūs piešķirat mums tiesības demonstrēt mūsu projektu galerijā mūsu izpildītos projektus, lai sekmētu mūsu profesionālo atpazīstamību.”

- WoloWeb

Mēs saglabājam tiesības reproducēt, publicēt un parādīt mūsu izpildītos projektus mūsu projektu galerijās un tīmekļa vietnēs, reklāmas galerijās, emuāros, periodiskajos dizainam veltītajos izdevumos, mārketinga materiālos un citos (sociālajos) plašsaziņas līdzekļos vai izstādēs, lai veicinātu mūsu radošās izcilības vai profesionālās izaugsmes atpazīstamību, un mums tiek piešķirtas tiesības izmantot mūsu izpildītos projektus augstāk aprakstītajā kontekstā.


TIESĪBAS

“Visi mūsu sagatavošanās perioda darbi ir mūsu ekskluzīvs īpašums. Jūs varat tos lietot vienīgi pēc projekta pabeigšanas.”

- WoloWeb

Mēs saglabājam visas tiesības uz visiem sagatavošanās perioda darbiem, to sastāvdaļām un produktiem. Klients atdod mums visus sagatavošanās perioda darbus desmit (10) darba dienu laikā pēc pakalpojumu izpildes beigām. Visi mūsu sagatavošanās perioda darbi ir un līdz darba pabeigšanai būs mūsu ekskluzīvs īpašums. Mēs piešķiram klientam neekskluzīvu, citām pusēm nenododamu, mūžīgu un visā pasaulē lietojamu licenci, lai lietotu mūsu sagatavošanās perioda darbus, to sastāvdaļas un produktus tikai tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai sasniegtu projekta gala rezultātus.


INFORMĀCIJA PAR KONFIDENCIALITĀLTI

“Visa informācija un visi materiāli ir konfidenciāli.”

- WoloWeb

Visi materiāli, kurus kāda no pusēm uzskata par konfidenciāliem, tiek uzskati par konfidenciāliem. Konfidenciālu informāciju nedrīkst izpaust trešajām personām, un to var izmantot vienīgi, lai izpildītu šo līgumu. Konfidenciāla informācija neietver jebkādu informāciju, kas jau ir zināma saņēmējam, kļūst publiski pieejama apstākļos, pie kuru izcelsmes nav vainojams saņēmējs vai tiek saņemta no trešās personas bez informācijas izpaušanas ierobežojumiem. Jums kā klientam jebkurā laikā ir tiesības prasīt, lai mēs mainītu no jums saņemto konfidenciālo informāciju, kas mums ir pieejama, to izdzēstu vai tai piekļūtu, nosūtot mums e-pastu. Mēs saglabāsim informāciju, kas mums ir nepieciešama saskaņā ar likumdošanas prasībām.


KOMPENSĀCIJAS UN ATBILDĪBA

“Mēs piekrītam nenodarīt kaitējumu viens otram un strādāt atbildīgi un ar cieņu.”

- WoloWeb

Klients piekrīt mūs un mūsu direktorus, amatpersonas, darbiniekus, aģentus, partnerus un saistītos uzņēmumus aizstāvēt tiesās, pasargāt no soda sankcijām un kompensēt visus maksājumus, parādus, apmaksātos rēķinus, zaudējumus, izdevumus vai advokātu honorārus, kuri radušies no jebkādām pretenzijām, prasībām vai trešo pušu rīcības, kas saistītas ar pēc klienta pieprasījuma piegādātajos produktos iekļautajiem materiāliem. Šīs kompensācijas izmaksa ir jāpiemēro, neskatoties uz to, ka jebkura puse, tostarp kompensāciju saņemošā puse, ir strādājusi neuzmanīgi. Mūsu pakalpojumi un piegādātie produkti tiek pārdoti "tādi, kādi tie ir". Visos gadījumos mūsu, mūsu direktoru, amatpersonu, darbinieku, izstrādē iesaistīto aģentu un saistīto uzņēmumu ("mūsu partneru") maksimālā atbildība par zaudējumu atlīdzību klientam, neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši to cēloņi, un maksimālā klientam izmaksājamā kompensācija, neatkarīgi no procesuālās formas (līgumattiecības, tiesa vai cita veida), nevar pārsniegt mūsu tīro peļņu. Nekādā gadījumā mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudētiem datiem vai saturu, zaudēto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem, vai ar brīdinājuma soda vai soda uzlikšanu saistītiem zaudējumiem, kas ir radušies no vai ir saistīti ar mūsu sniegtajiem materiāliem vai pakalpojumiem, arī tad, ja mums ir paziņots par šādu zaudējumu iespējamību un neatkarīgi no tā, ka jebkāda daļēja zaudējumu atlīdzība nespēj nodrošināt tiesiskās aizsardzības līdzekļu efektivitātes nodrošināšanu.


LĪGUMA IZBEIGŠANA

“Turpmākajā tekstā seko nosacījumi, kas var novest pie līguma izbeigšanas.”

- WoloWeb

Tie ir: sejojošie:

  • ja kāda puse pārkāpj jebkuru no saviem būtiskajiem šajā līgumā atrunātajiem pienākumiem vai saistībām, tai skaitā neievēro visus saskaņotos ar projektu saistītos termiņus un klienta / WoloWeb OÜ pienākumus, kas saistīti ar servisa / produktu piegādi;
  • ja kāda puse likumdošanā noteiktā kārtībā pārtrauc savu uzņēmējdarbību;
  • ja kāda puse nodod savas tiesības un / vai īpašumu kreditoru labā;
  • ja kāda puse tiek likvidēta vai citādākā veidā izformēta;
  • ja kāds puse kļūst maksātnespējīga;
  • ja kāda puse ir iesniegusi lūgumrakstu par bankrotu, un šajā sakarā ir iecelts administrators, pilnvarnieks vai tiesas izpildītājs; un
  • ja kāda puse veic jebkādas darbības, kas pārkāpj federālos, valsts vai vietējos likumus.

Līguma izbeigšanas gadījumā klientam ir jāsamaksā mums par pakalpojumiem, kas ir paveikti līdz līguma izbeigšanas datumam, tādā apmērā, kas ir proporcionāls maksājumu apjomam, kas klientam ir jāmaksā saskaņā ar šo līgumu. Klientam ir jāapmaksā visi citi izdevumi, nodevas un papildu izmaksas, kas ir radušās līdz līguma izbeigšanas datumam. Ja šo līgumu izbeidz klients, WoloWeb ÖU nav atbildīgs par klienta veikto iemaksu atdošanu. Visi apdrošināšanas depozīti ir galīgi. Līguma pārtraukšanas gadījumā klients atdod mums visus sagatavošanās perioda darbus un visus mūsu produktus. Papildus iepriekšminētajam, klientam tiks atņemta licence lietot jebkādus sagatavošanās perioda darbus un mūsu produktus.


PAZIŅOŠANA

Visi paziņojumi saskaņā ar šo līgumu tiek sniegti, rakstot e-pastu. Tiks uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts, ja tā saņemšana tiks apstiprināta ar atbildes e-pastu. Paziņojumi tiks nosūtīti uz kontaktinformācijas sadaļā minēto e-pastu, kas ierakstīts klienta saņemtajā WoloWeb ÖU projekta piedāvājumā.


JURISDIKCIJA

Mūsu uzņēmējsabiedrības darbību regulē Igaunijas jurisdikcija.